Ruhr Record

Deutsch­land 2014, 45 Min., deut­sch Regie, Kame­ra: Rai­ner Komers, Schnitt: Bert Schmidt dazu: B 224 Deutsch­land 1999, 23 Min., deut­sch Regie, Kame­ra: Rai­ner Komers, Schnitt Bert Schmidt & Ses­eke clas­sic Deutsch­land 2010, 5 Min., deut­sch Regie, Kame­ra: Rai­ner Komers, Schnitt: Flo­ri­an Paw­lic­zek
Sour­ce: New feed